polityka prywatności

Dane osobowe przekazywane w związku ze złożeniem zamówienia (zwane dalej: „Danymi”) przetwarzane są przez Kingę Kosińską, wykonującą działalność gospodarczą pod firmą: „HABE Kinga Kosińska” z siedzibą w Michałowie – Grabinie przy ul. Kwiatowej 34, kod pocztowy: 05-126 Nieporęt, NIP 5371423772, REGON 015241522 (zwaną dalej: „Administratorem”), która jest administratorem tych danych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 922).

Dane przetwarzane są:

  1. wyłącznie w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania oraz prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną przez Administratora i realizacji składanych zamówień,
  2. w celu realizacji zamówień składanych na towary znajdujące się w asortymencie sklepu Administratora,
  3. w celu rozpatrywania składanych przez użytkowników reklamacji oraz zwrotu świadczeń w przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży.

Przekazanie Danych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na ich przetwarzanie przez Administratora może uniemożliwić mu świadczenie usług drogą elektroniczną i realizację zamówień.

Użytkownicy mają prawo wglądu do przetwarzanych przez Administratora Danych, żądania ich aktualizacji oraz żądania ich usunięcia. Żądania w tym zakresie mogą zostać złożone za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: dag@famfara.com.pl lub pisemnie na adres: HABE Kinga Kosińska, ul. Kwiatowa 34, 05-126 Nieporęt.

Administrator przetwarza Dane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 922). Dane nie zostaną przekazane, odsprzedane, użyczone lub w jakikolwiek inny sposób udostępnione jakimkolwiek podmiotom, które nie będą do tego uprawnione, za wyjątkiem podmiotu dostarczającego oprogramowanie do zarządzania witryną internetową Administratora, podmiotów pośredniczących w transakcjach płatniczych oraz przewoźników. Dane zostaną udostępnione wyłącznie w celu wywiązania się z zawartych pomiędzy stronami umów i wyłącznie w niezbędnym do ich realizacji zakresie.