regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO FAMFARA.COM.PL
(na dzień 1.11.2016 r. )

§1. Postanowienia ogólne

 1. Właścicielem niniejszego sklepu internetowego jest HABE Kinga Kosińska sp. z o.o. w Michałowie – Grabinie przy ul. Kwiatowej 34, 05-126 Nieporęt, NIP: 5361926112 REGON: 366339835 (dalej także jako: Sprzedawca, Usługodawca).
 2. Sklep internetowy działa pod adresem internetowym strony głównej: famfara.com.pl.
 3. Adres korespondencyjny do wysyłki lub zwrotów zakupionych towarów: Michałów – Grabina, ul. Kwiatowa 34, 05-126.
 4. Sklep prowadzi działalność i realizuje zamówienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, innych państw Unii Europejskiej oraz, według indywidualnych ustaleń z Klientem, na terytorium wybranych państw nienależących do Unii Europejskiej.
 5. Sprzedawca świadczy głównie usługi sprzedaży Towarów stanowiących rzeczy nieprefabrykowane, wyprodukowane według indywidualnej specyfikacji wskazanej przez Klienta, służące zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb. Towar po złożeniu zamówienia i zawarciu umowy jest produkowany indywidualnie dla Klienta według podanej przez niego specyfikacji. W sytuacji gdy Sprzedawca będzie oferował do sprzedaży produkt gotowy (zwany dalej Towarem gotowym), okoliczność ta będzie wyraźnie oznaczona przy opisie Towaru na stronie sklepu internetowego.
 6. Postanowienia niniejszego Regulaminu realizują wymogi nałożone ustawą z dn. 30 maja 2014 r (Dz. U. 2014 poz. 827) o prawach konsumenta (zwana dalej Ustawą). Postanowienia zawartych na jego podstawie umów, mniej korzystne dla konsumenta niż przepisy Ustawy są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy Ustawy.
 7. Niniejszy regulamin skierowany jest do Konsumentów, z wyjątkiem § 11, który skierowany jest wyłącznie do przedsiębiorców.

§2. Definicje

 1. Sklep – sklep internetowy Usługodawcy działający pod adresem famfara.com.pl.
 2. Sprzedawca, Usługodawca –  HABE Kinga Kosińska sp. z o.o. w Michałowie – Grabinie przy ul. Kwiatowej 34, 05-126 Nieporęt, NIP: 5361926112 REGON: 366339835.
 3. Klient– osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której odrębne przepisy przyznają zdolność prawną, dokonująca zamówienia w serwisie internetowym Sklepu.
 4. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 5. Konto – osobisty panel administracyjno-informacyjny Klienta, tworzony automatycznie w wyniku prawidłowej rejestracji gdzie gromadzone oraz przechowywane są dane na temat działalności użytkownika w ramach Sklepu, a w szczególności na temat złożonych przez niego zamówień oraz podanych przy rejestracji danych osobowych.
 6. Towar – mogąca stanowić przedmiot zamówienia rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według indywidualnej specyfikacji wskazanej przez Klienta, służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
 7. Towar gotowy – mogąca stanowić przedmiot zamówienia rzecz prefabrykowana, która nie została wyprodukowana według specyfikacji indywidualnej. Towary gotowe są wyraźnie oznaczone przy opisie na stronie Sklepu.
 8. Cena – kwota, do zapłaty której Klient zobowiązany będzie w związku z zamówieniem Towarów. Zawarte w serwisie internetowym Sklepu informacje o Cenach podawane są, w zależności od kraju, do którego Towar ma zostać dostarczony, w walucie PLN lub EUR, dotyczą Cen brutto (tzn. obejmują należne podatki) i nie uwzględniają kosztów dotyczących ewentualnych opłat celnych, do zapłaty których zobowiązany jest Klient zgodnie z taryfą celną obowiązującą w jego kraju. Ceny uwzględniają koszty dostawy Towaru, chyba że przy opisie Towaru na stronie Sklepu zastrzeżono inaczej. W przypadku odmiennego zastrzeżenia, o którym mowa w zd. poprzedzającym, w celu precyzyjnego określenia kosztów przesyłki, należy skontaktować się ze Sprzedawcą.
 9. Koszyk – narzędzie systemowe ułatwiające Klientowi dokonywanie zakupów w Sklepie umożliwiające gromadzenie wybranych ofert w jednym miejscu oraz podglądu wysokości łącznej kwoty do zapłaty. Koszyk tworzony jest automatycznie w wyniku „kliknięcia” opcji „Dodaj do koszyka” przynajmniej jednego towaru. Wybranie opcji „Dodaj do koszyka” nie stanowi przyjęcia oferty, ani potwierdzenia jej otrzymania i nie jest wiążące ani dla Kupującego ani dla Sprzedawcy. Użytkownik może w każdej chwili usunąć z koszyka każdą wybraną ofertę.
 10. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży towarów w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm. – dalej: KC), zawarta przy wykorzystaniu serwisu internetowego Sklepu pomiędzy Sprzedawcą a Klientem.
 11. Usługa świadczona drogą elektroniczną – bezpłatna usługa polegająca na udostępnieniu Klientom formularza zamówienia. Za usługi świadczone drogą elektroniczną uznaje się wszelkie inne czynności, które Usługodawca będzie wykonywał w celu prawidłowej obsługi procesów wymienionych w zdaniu pierwszym.
 12. Zamówienie – wygenerowana (w sposób automatyczny) przez system Sklepu – w wyniku wybrania opcji „wyślij zamówienie” – informacja wskazująca użytkownikowi jaka będzie treść umowy, zawartej w wyniku przyjęcia oferty. Zamówienie w szczególności wskazuje Kupującemu jakie są zasady i terminy płatności, zasady i koszty transportu towaru, oraz okresy realizacji zamówienia. Ponadto zamówienie może zawierać inne postanowienia. W zależności od rodzaju oferty, w zamówieniu użytkownik może mieć prawo do ustalenia formy płatności oraz ustalenia zasad i kosztów transportu. Prawidłowe złożenie zamówienia przez Klienta skutkuje otrzymaniem na podany podczas składania zamówienia/rejestracji adres e-mail, wiadomości potwierdzającej przyjęcie zamówienia.
 13. Formularz zamówienia – usługa świadczona drogą elektroniczną stanowiąca formularz umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Towarów do Koszyka oraz określenie warunków sprzedaży w tym sposobu płatności oraz dostawy.
 14. Regulamin – niniejszy regulamin

§3. Oferta Sklepu

 1. Informacje o towarach prezentowane na stronach Sklepu nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 § 1 KC lub art. 543 KC, natomiast stanowią one zaproszenie do składania ofert.
 2. Towar zaprezentowany na stronie sklepu stanowi jedynie propozycję aranżacji mebli.
 3. Sprzedawca zobowiązuje się do świadczenia usług i dostarczania rzeczy w stanie wolnym od wad.
 4. Sprzedawca w sposób wyłączny posiada całość autorskich praw majątkowych do zdjęć zamieszczonych w ofercie Sklepu, jak również do wszelkich pozostałych elementów, w tym graficznych, składających się na serwis internetowy Sklepu. Wszelkie kopiowanie i rozpowszechnianie lub korzystanie z elementów, o których mowa w zd. poprzedzającym bez uprzedniej zgody Sprzedawcy, jest zabronione.

§4. Zawarcie umowy o świadczenie usług elektronicznych

 1. Zawarcie umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną następuje w momencie rozpoczęcia korzystania ze Sklepu internetowego. Za rozpoczęcie korzystania ze Sklepu uważa się w szczególności korzystanie z Formularza zamówienia poprzez dodanie towarów do koszyka:
 2. Dodanie towarów do koszyka polega na wybraniu towaru którym jesteśmy zainteresowani ze strony internetowej Sklepu, określenie jego ilości oraz kliknięcie odpowiedniego pola na stronie – „dodaj do koszyka”
 3. Jeżeli chcemy dodać kolejne towary do koszyka klikamy na stronie internetowej przycisk „kontynuuj zakupy” oraz powtarzamy ppkt. a).
 4. Stan koszyka możemy sprawdzić klikając przycisk „koszyk” widoczny na stronie Sklepu internetowego.
 5. W celu korzystania z funkcjonalności Sklepu przypisanych do Konta, niezbędne jest dokonanie rejestracji za pomocą formularza rejestracyjnego. Rejestracja powinna zostać przeprowadzona według instrukcji zamieszczonych w formularzu rejestracyjnym. Wypełniając formularz, należy podać dane oznaczone jako obligatoryjne. Klient może również podać dane oznaczone jako fakultatywne.
 6. Warunkiem rejestracji jest złożenie przez Klienta oświadczenia o zapoznaniu się i zaakceptowaniu Regulaminu, Polityki prywatności oraz Polityki cookies, oraz o wyrażeniu zgody na przetwarzanie podanych uprzednio danych osobowych (poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola). Brak złożenia powyższego oświadczenia uniemożliwia rejestrację Konta.
 7. Zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną następuje z chwilą akceptacji Regulaminu, Polityki prywatności oraz Polityki cookies.
 8. Klient zobowiązany jest do korzystania z Konta w sposób zgodny z prawem, postanowieniami Regulaminu, z dobrymi obyczajami, z poszanowaniem dóbr osobistych Sklepu i pozostałych Klientów oraz wszelkich innych podmiotów, wyłącznie w zakresie użytku osobistego, a także w sposób niezakłócający funkcjonowania Sklepu (m.in. poprzez używanie określonego oprogramowania lub urządzeń, dostarczanie i przekazywanie treści o charakterze bezprawnym, podejmowanie działań zmierzających do pozyskania informacji nieprzeznaczonej dla Klienta, rozpowszechnianie niezamówionej informacji handlowej (spam), przenoszenie Konta na osobę trzecią lub udostępnianie jej Konta).
 9. W przypadku Klientów niedysponujących dostępem do Konta, wykorzystujących stronę Sklepu wyłącznie do składania pojedynczych zamówień, świadczenie usług drogą elektroniczną w zakresie umożliwienia Klientowi składania zamówień ma charakter jednorazowy. Usługa ulega zakończeniu bezpośrednio po zrealizowaniu przez Usługodawcę zamówienia albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania przez Klienta składania zamówienia. W przypadku Klientów dysponujących dostępem do Konta, umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta na czas nieoznaczony.
 10. Świadczenie usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę jest nieodpłatne.
 11. Zasady wypowiadania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną zostały omówione w dalszej  części regulaminu.

§5. Zawarcie umowy sprzedaży

 1. Zawarcie umowy sprzedaży następuje po uprzednim złożeniu przez klienta zamówienia za pomocą Formularza Zamówienia.
 2. W celu złożenia zamówienia, Klient klika „wyślij zamówienie” w sekcji „koszyk”, a następnie w wyświetlonym formularzu podaje wszelkie niezbędne dane do zrealizowania Zamówienia tj. dane teleadresowe: imię, nazwisko, adres, numer telefonu (wymagane dane oznaczona się znakiem gwiazdki*) oraz klikają przycisk „Przejdź dalej” (w tym miejscu niezbędne jest również dokonanie akceptacji niniejszego regulaminu.
 3. W przypadku Towaru należy określić pełną jego specyfikację umożlwiającą wyprodukowanie produktu według indywidualnego zamówienia Klienta.
 4. Następnie należy określić sposób dostawy Towaru oraz określić formę płatności.
 5. Złożenie zamówienia następuje poprzez kliknięcie „Zamów. Zamówienie z obowiązkiem zapłaty.”. Cena wyświetlana w bezpośrednim sąsiedztwie przycisku stanowi pełną cenę, do uiszczenia której zobowiązany będzie Klient z tytułu złożenia zamówienia, obejmującą należne podatki i koszty dostawy, nieuwzględniającą kosztów dotyczących ewentualnych opłat celnych.
 6. Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje od Sprzedawcy powiadomienie w formie wiadomości e-mail na podany w trakcie składania zamówienia adres poczty elektronicznej, która zawiera potwierdzenie zawarcia umowy.
 7. W przypadku produktów wykonywanych na indywidualne zlecenie Klienta, nie ma możliwości anulowania lub zmiany zamówienia po rozpoczęciu procesu produkcyjnego.
 8. Przy dostarczeniu zamówionych przedmiotów pod wskazane przez Klienta adres/adresy na terenie UE, poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, bezwzględnie obowiązuje cennik w euro.

6. Sposoby płatności

 1. Z tytułu wykonania umowy sprzedaży Klient zobowiązany jest zapłacić wskazaną w zamówieniu, wyświetloną w bezpośrednim sąsiedztwie przycisku „Zamawiam. Zamówienie z obowiązkiem zapłaty.”, Cenę.
 2. Po otrzymaniu mailem od Sprzedawcy powiadomienia o przyjęciu Zamówienia Klient dokonuje wyboru spośród następujących sposobów płatności zwrotnym mailem do Sprzedawcy:
 3. Płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki
 4. Płatność gotówką przy odbiorze osobistym
 5. Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy: BZWBK
 • dla przelewów w PLN: PL42 1090 1841 0000 0001 2227 1402
 • dla przelewów w EURO: PL98 1090 1841 0000 0001 2274 2978
 1. Płatność elektroniczna za pomocą systemu PayU.pl
 2. Płatność elektroniczna z wykorzystaniem systemu PayU.pl następuje za pośrednictwem serwisu płatności internetowych PayU.pl oferowanego przez PayU Spółkę Akcyjną z siedzibą w Poznaniu przy ul. Grunwaldzkiej 182, kod pocztowy: 60-166, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy – KRS, pod numerem KRS 0000274399, NIP 7792308495 , REGON 300523444, kapitał zakładowy w wysokości 4.944.000,00 PLN.
 3. Brak wpływu środków pieniężnych stanowiących zapłatę za Towar zamówiony według indywidualnej specyfikacji Klienta w terminie 3 dni od dnia wysłania Klientowi potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji powoduje, iż Sprzedawca ma prawo odstąpienia od zawartej umowy. Sprzedawca o odstąpieniu od umowy informuje Klienta przez wysłanie wiadomości na adres poczty elektronicznej wskazanej przez Klienta.

§7. Dostawa

 1. Zamówienia złożone przez Klientów produkowane i kompletowane są w ciągu 4 tygodni od dnia złożenia zamówienia. W przypadkach szczególnie uzasadnionych termin ten może wynosić 6 tygodni. O wszelkich opóźnieniach w realizacji umowy, Klient zostanie powiadomiony w drodze wiadomości e-mail.
 2. Koszty dostawy Towarów do Klienta ponosi Sprzedawca, chyba że przy opisie Towaru na stronie Sklepu zastrzeżono inaczej. Wówczas koszt dostawy ponosi Klient.
 3. Koszty dostawy są wskazane na stronie Sklepu w zakładce „koszty dostawy”, w trakcie składania zamówienia (w bezpośrednim sąsiedztwie przycisku „Zamawiam. Zamówienie z obowiązkiem zapłaty.” oraz w wiadomości potwierdzającej przyjęcie zamówienia.
 4. Odbiór osobisty Towaru jest bezpłatny. Jest on możliwy po uprzednim uzgodnieniu terminu odbioru ze Sprzedawcą.
 5. Sprzedawca powierza dostarczenie Towarów podmiotom trzecim prowadzącym w tym zakresie działalność gospodarczą.
 6. Obowiązkiem Kupującego jest sprawdzenie zawartości i stanu przesyłki w momencie odbioru przesyłki, w obecności kuriera. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych powstałych w trakcie transportu Kupujący wraz z kurierem spisują protokół odmowy przyjęcia Towaru z uwagi na jego uszkodzenia.
 7. Kupującemu przysługuje uprawnienie do żądania bezpłatnej kopii spisanego protokołu odmowy przyjęcia Towaru z uwagi na jego uszkodzenia
 8. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych w transporcie Kupujący ma prawo odmówić przyjęcia Towaru, zobowiązany jest jednak natychmiast powiadomić o zaistniałej sytuacji Sprzedawcy

8. Reklamacje

 1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym (rękojmia za wady fizyczne i prawne).
 2. W przypadku stwierdzenia wad w Towarze, zaleca się złożenie reklamacji w formie pisemnej wysłanej na adres Sprzedawcy podany w § 1 pkt. 3 Regulaminu, bądź na adres e-mail: zamowienie@famfara.com.pl.
 3. W celu przyspieszenia i ułatwienia procesu rozpatrzenia reklamacji zaleca się przesłanie wraz z reklamacją wszelkich dodatkowych informacji, takich jak: okoliczności dotyczące przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia wady, nr zamówienia, data sprzedaży, dane kontaktowe składającego reklamację etc.
 4. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji w ciągu 14 dni od daty jej złożenia. Brak ustosunkowania się w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznaje reklamację za uzasadnioną.
 5. W przypadku, gdy do ustosunkowania się przez Sprzedawcę do reklamacji Klienta lub do wykonania uprawnień Klienta wynikających z rękojmi niezbędne będzie dostarczenie Towaru do Sprzedawcy, Klient poproszony zostanie o dostarczenie towaru na koszt Sprzedawcy na adres podany w § 1 pkt. 3 Regulaminu. Jeżeli jednak ze względu na rodzaj wady, towaru lub sposobu jego zamontowania dostarczenie Towaru nie byłoby możliwe albo nadmiernie utrudnione, Klient poproszony zostanie o udostępnienie, po uprzednim uzgodnieniu terminu, Towaru Sprzedawcy w miejscu, w którym towar się znajduje.
 6. Reklamacje związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu należy składać na adres Sprzedawcy podany w § 1 pkt. 3 Regulaminu, bądź na adres e-mail: zamowienie@famfara.com.pl .
 7. Rozpatrzenie reklamacji związanej ze świadczeniem usług elektronicznych rozpatrywane będą w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji.
 8. Odpowiedź na reklamację związaną ze świadczeniem usług elektronicznych wysłana zostanie na adres e-mail Klienta podany przy składaniu zamówienia.

§9. Odstąpienie od umowy

 1. W odniesieniu do Towaru stanowiącego rzecz nieprefabrykowaną, wyprodukowaną według indywidualnej specyfikacji wskazanej przez Klienta, służącą zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, zgodnie z treścią art. 38 pkt 3 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827), Klientowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy, o którym mowa w art. 27 powyższej ustawy.
 2. Klient będący jednocześnie Konsumentem, który zawarł umowę na odległość dotyczącą Towaru gotowego, może w terminie 14 dni, odstąpić od niej bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu przed jego upływem
 3. Oświadczenie o odstąpieniu można wysłać na adres Sprzedawcy podany w § 1 pkt. 3 Regulaminu bądź na adres e-mail: zamowienie@famfara.com.pl.
 4. Termin czternastodniowy, w którym Konsument może odstąpić od umowy należy liczyć, w przypadku Towaru gotowego – od dnia jego wydania, a w przypadku usług świadczonych drogą elektroniczną – od dnia zawarcia umowy.
 5. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy. Wzór ten dostępny jest na stronie Sklepu w zakładce „Formularz odstąpienia od umowy”. Odstępując od umowy Klient może, lecz nie musi, korzystać z wzoru, o którym mowa w zd. poprzedzającym.
 6. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowę uważa się za niezawartą.
 7. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Towaru gotowego. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze towar od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 8. Jeśli konsument wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.
 9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru gotowego będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania tego towaru.

§10. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Sprzedawca informuje, że po zakończeniu rozpatrywania reklamacji zgłaszającemu przysługuje uprawnienie do skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu zgłaszający może w szczególności posłużyć się jedną z alternatywnych metod rozwiązywania krajowych i transgranicznych sporów konsumenckich (ADR), w tym mediacją, arbitrażem, postępowaniem przed komisją skargową lub sądem polubownym lub skorzystać z platformy internetowego systemu rozstrzygania sporów (ODR).
 2. Szczegółowe informacje w przedmiocie pozasądowych sposobów rozpatrywania sporów i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibie oraz na stronie internetowej Europejskiego Centrum Konsumenckiego (clearing house) funkcjonującego w państwie zgłaszającego. Europejskie Centrum Konsumenckie (clearing house) pomaga zgłaszającemu w przekazywaniu skarg transgranicznych do odpowiedniego systemu ADR w państwie Usługodawcy.
 3. Zgłaszający może również skorzystać z platformy internetowego systemu rozstrzygania sporów (ODR) – platforma stanowi punkt dostępu dla konsumentów i przedsiębiorców zmierzających do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu. Jest ona interaktywną stroną internetową, do której możliwy jest elektroniczny i bezpłatny dostęp we wszystkich językach urzędowych UE, dostępną pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 4. Skorzystanie z każdego z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny i może mieć miejsce, gdy każda ze stron wyrazi na to zgodę.

§11. Postanowienia dotyczące Przedsiębiorców

 1. Niniejszy paragraf Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów i Usługobiorców nie będących konsumentami.
 2. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy zawartej z Klientem nie będącym konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta nie będącego konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.
 3. W wypadku Klientów nie będących konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.
 4. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi przechodzą na Klienta nie będącego konsumentem korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.
 5. W razie przesłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient nie będący konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.
 6. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta nie będącego konsumentem zostaje wyłączona.
 7. W wypadku Usługobiorców nie będących konsumentami Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy stosownego oświadczenia.
 8. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą/Usługodawcą, a Klientem/Usługobiorcą niebędącym konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy/Usługodawcy.

§12. Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu zbierane są – zgodnie z wolą Klienta – w celu realizacji umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 3. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, do ich poprawiania oraz żądania usunięcia. Żądanie w tym zakresie może zostać złożone na adres Sprzedawcy podany w § 1 pkt. 3 Regulaminu bądź na adres e-mail: zamowienie@famfara.com.pl
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych danych niezbędnych do zawarcia umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług elektronicznych skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy. Dane niezbędne do zawarcia umowy wskazywane są każdorazowo na stronie Sklepu przed zawarciem danej umowy.
 5. Dane osobowe Klienta chronione są przez Sprzedawcę zgodnie z przepisami Ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997 nr 133 poz. 883 ze zm.) i nie będą przekazywane, odsprzedawane ani użyczane innym osobom lub instytucjom, które nie będą do tego uprawnione. Dane osobowe Klienta zostaną udostępnione w celu wywiązania się z umów objętych niniejszym Regulaminem.
 6. Szczegółowe informacje w przedmiocie polityki prywatności oraz zakresu ochrony danych osobowych zapewnianej przez Sprzedawcę Klientom dostępne są pod następującym adresem: www.famfara.com.pl/polityka-prywatnosci

§13. Postanowienia końcowe

 1. Właściciel sklepu internetowego zastrzega możliwość zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiana dokonywana będzie poprzez umieszczenie nowej treści Regulaminu na stronach Sklepu Internetowego. Zmiany do obowiązującego Regulaminu lub nowa treść Regulaminu wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty umieszczenia nowej treści Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego. Klienci zostaną poinformowani o zmianie regulaminu poprzez informację zamieszczoną na stronie internetowej Sprzedawcy, która to informacja będzie widoczna przez co najmniej 14 dni oraz poprzez wiadomość e-mail (w przypadku Klientów, którzy podali adres e-mail). Data wejścia w życie nowego Regulaminu będzie jednoznacznie określona w jego treści. Zmiana Regulaminu nie będzie dotyczyła Klientów, którzy zakupili towar przed zmianą, chyba, że te zmiany będą korzystne dla Klienta i Klient wyrazi na to zgodę. Ze względu na ciągły proces modernizacji produktów, przedstawione materiały i parametry techniczne mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. Meble z materiałów wycofanych z oferty lub według poprzednich parametrów technicznych będą osiągalne do wyczerpania zapasów/lub na indywidualne zamówienie z wydłużonym okresem oczekiwania.
 2. W przypadku zawarcia umów o charakterze ciągłym (np. umowy o świadczenie usług elektronicznych) zmieniony Regulamin wiąże Klienta, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 3841 Kodeksu cywilnego, tj. Klient został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział Umowy w najbliższym terminie wypowiedzenia.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązując przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.), Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827).
 4. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronach Sklepu Internetowego www.famfara.com.pl w formie umożliwiającej utrwalenie go w systemach teleinformatycznych Klienta.
 5. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem będącym jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) zostają poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz. U. Nr 43, poz. 296 ze zm.).
 6. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem niebędącym jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.